Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår per 31 mars 2021 till 7 724 546,5 kronor fördelat på 77 245 465 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor

Handel med Heliospectraaktien på First North Growth Market

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på Nasdaq First North Growth Market (respektive Nasdaq First North Premier Growth Market) från den 18 juni 2014. Share Price from NASDAQ First North Growth Market.

Aktien

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

NASDAQ First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certifierad Rådgivare

Redeye AB,

Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141  
103 87 Stockholm

+46 (0)8-12157690
certifiedadviser@redeye.se

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se