Från Delårsrapporten jan-mar 2021

VD:S KOMMENTAR

Under 2020 tog vi ett strategiskt klivmot en global expansion med ökat fokus på växthus och livsmedelsodlare,samtidigt som vi stärkte vi vårt varumärke på cannabismarknaden. Kombinationenav redan gjorda och nya satsningar på vår befintliga växthusinriktadeproduktportfölj, lägger grund för en snabb tillväxt på våra marknader.Samtidigt fortsätter vi satsa för att bli branschledande inomLED-belysningsteknik för hortikulturmarknaden och att utveckla ny toppmodernteknik som ger odlare full kontroll över sin produktion.

Ali Ahmadian, President & CEO

Den globala marknadssituationenförbättrades inte under det första kvartalet och covid-19-pandemin fortsätteratt inverka negativt på efterfrågan. Vi nådde därmed inte våra försäljningsmåloch avslutade kvartalet med en försäljning på 9,96 MSEK och order på 12,53MSEK. Trots utmanande tider fick vi in fler livsmedelsodlare som potentiellakunder med fokus på stora växthusinstallationer. Vi kommer även bliDLC-certifierade, vilket är avgörande för nordamerikanska kunder som villutnyttja energisubventioner. Certifieringen har även stor betydelse för attfrämja relationerna med större livsmedelsproducenter. Det här arbetet kommeratt ta tid och förlänga säljcyklerna, men det kommer helt klart att påverkaframtida resultat positivt.

 

Ytterligare energi och kraft kommer viatt få från våra två nya styrelseledamöter: Bonny Heeren och Ljubo Mrnjavac.Tillsammans har de många decenniers erfarenhet av växthusmarknaden ochinternationell expansion samt kompetens inom kommersiella investeringar.

 

Under det första kvartalet lanserade visom utlovat helioCORE 2.0 till ett utvalt antal kunder runt om i världen.helioCORE 2.0 har ett nyutvecklat gränssnitt och spännande nya funktioner.Utöver detta har kunderna kontakt med Heliospectras växt- och belysningsexpertersom kan hjälpa till med installationer och se till att de utnyttjar mjukvaransfulla potential. Samarbetet med de här utvalda kunderna kommer att förse ossmed initial feedback om produkten. Med start under tredje kvartalet inledsnästa fas av lanseringen av helioCORE 2.0.

 

Utöver ovannämnda prioriteringar hårdsatsarvi på att leverera ny och innovativ hortikulturteknik. Vi utvecklar förnärvarande vår toppmoderna biosensor och är glada över att kunna meddela att vihar fått ett forskningsanslag på 1,75 MSEK från Vinnova, Sverigesinnovationsmyndighet.  Anslaget kommer påskyndaproduktutvecklingen av vår patenterade biosensorteknik. Vi kommer att genomföraprojektet i samarbete med Chalmers tekniska högskola och slutresultatet kommerleda till två nya kontrollmoduler som helt kan integreras med helioCORE 2.0. Dekommer att ge odlarna full kontroll över sin produktion så att de kan optimerasina kommersiella växthus eller inomhusanläggningar och därmed nå sina kundspecifikaaffärsmål. Slutligen fortsätter vi att utveckla nästa generation MITRAtillsammans med våra tekniska samarbetspartner och vi ser fram emot resultatetav våra gemensamma ansträngningar.

 

Vi är övertygade om att vi är på rättstrategisk väg men det tar tid innan våra satsningar mognar och når mätbararesultat. I slutändan kommer de att ge oss fler potentiella kunder och vikommer att kunna lansera nya produkter och stärka vårt finansiella resultat. Viser fram emot att dela med oss av vårt resultat i takt med att vi går framåtunder året.

 

Jag är oerhört glad över att ha aktieägare somdelar vår passion för innovation, hållbarhet, kvalitet och resultat. Jag är somalltid mycket tacksam för ert fasta stöd för Heliospectras vision.

Under året har vi byggt upp ett starkt, skickligt och professionelltförsäljnings- och marknadsföringsteam i Nordamerika och under fjärde kvartaletsåg vi resultatet av våra ansträngningar. Tack vare vårt marknadsföringsarbeteoch den hängivenhet som vårt säljteam visat under 2020 har vi kontakt medtusentals odlare över hela världen. Vårt säljteam arbetade hårdare än någonsinför att stärka våra kontakter med våra odlare och arbetade flitigt med attomvandla potentiella kunder till betalande kunder. Som ett resultat kunde vi avslutakvartalet starkt med en 51 procent ökning av försäljningen jämfört med åretinnan samtidigt som vi lyckades sänka våra driftskostnader med 34 procent underfjärde kvartalet.

Vi genomförde en framgångsrik företrädesemission som resulterade i enteckning på 124%, vilket tillförde bolaget 47,8 MSEK efter emissionskostnader.Detta kommer att hjälpa oss att påskynda utvecklingen av helioCORE™, vårasensorlösningar och befintliga produkter, samtidigt som det stärker företagetsekonomiska ställning och ger oss medel att driva igenom vår strategiskaexpansion i Europa.

/Ali Ahmadian, vd Heliospectra


IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se