Från Bokslutskommunikén 2020

VD:S KOMMENTAR

Ali Ahmadian, President & CEO

Under året som gått påverkade COVID-19-pandemin alla aspekter av vårverksamhet. Vi stod inför stora utmaningar som hade direkt inverkan på vårförmåga att resa och träffa kunder. Pandemin har också medfört restriktionerför såväl befintliga, exempelvis Nectar Farms, som potentiella kunder vilketgjort att de inte har kunnat påbörja sina installationer.  För att möta deutmaningarna svarade vi snabbt genom att utvärdera vår strategi och bygga enhållbar verksamhetsmodell anpassad till rådande läge och samtidigt rusta förframtiden. På så sätt lyckades vi uppfylla vårt löfte till våra aktieägare -att förbli fokuserade, fortsätta att förnya, stödja och utbilda odlare ochavsluta 2020 som ett starkare företag. Vi lyckades med detta tack vare stödetfrån våra anställda, våra kunder, partners och er, våra aktieägare.

Under året har vi byggt upp ett starkt, skickligt och professionelltförsäljnings- och marknadsföringsteam i Nordamerika och under fjärde kvartaletsåg vi resultatet av våra ansträngningar. Tack vare vårt marknadsföringsarbeteoch den hängivenhet som vårt säljteam visat under 2020 har vi kontakt medtusentals odlare över hela världen. Vårt säljteam arbetade hårdare än någonsinför att stärka våra kontakter med våra odlare och arbetade flitigt med attomvandla potentiella kunder till betalande kunder. Som ett resultat kunde vi avslutakvartalet starkt med en 51 procent ökning av försäljningen jämfört med åretinnan samtidigt som vi lyckades sänka våra driftskostnader med 34 procent underfjärde kvartalet.

Vi genomförde en framgångsrik företrädesemission som resulterade i enteckning på 124%, vilket tillförde bolaget 47,8 MSEK efter emissionskostnader.Detta kommer att hjälpa oss att påskynda utvecklingen av helioCORE™, vårasensorlösningar och befintliga produkter, samtidigt som det stärker företagetsekonomiska ställning och ger oss medel att driva igenom vår strategiskaexpansion i Europa.

Som en del av vår omorganisation och för att påskynda vårutvecklingsprocess har vi startat ett samarbete med två starka ingenjörsföretagi Göteborg. Målet är att bli effektivare i att vidareutveckla vårproduktportfölj med tyngdpunkt på helioCORE, våra sensorlösningar, vårbefintliga Mitra-portfölj och en ny generation av LED-belysningslösningar,inklusive hårdvara och mjukvara.

Våra prestationer under de senaste 14 åren hade inte varit möjliga utanvåra engagerade medarbetare. Dessa gavs chansen att delta i den framtidavärdeutvecklingen av bolaget och som ett resultat överförde vi 930 000teckningsoptioner av serie P03 från bolaget till ledande befattningshavare ochnyckelpersoner inom koncernen.

När vi nu ser fram emot 2021 har vi balanserat om vår pipeline med ökadkoncentration på livsmedelskonton och storskaliga växthus. Genom strategiskapartnerskapsavtal bygger vi ett starkt nätverk av likasinnade partners med måletatt expandera i Europa. Vidare gör nyemissionen från i höstas det möjligt föross att öka våra kundnära aktiviteter i Europa och snabba på expansionen tilldessa marknader.

Sammanfattningsvis är vi glada att vi avslutade året starkt, uppfyllde våralöften och strömlinjeformade vår organisation under 2020. Vi har nu ett högpresterandeoch hopsvetsat globalt team på plats och vi är väl positionerade att infriavåra ambitioner det kommande året. År 2021 ser vi fram emot att fortsattexekvera vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential genom innovation,teknik och meningsfulla partnerskap med målet att leverera överlägsna resultatåt våra odlare.

/Ali Ahmadian, VD

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se