Heliospectra AB (publ) Delårsrapport juli – september 2021

(Göteborg, Sverige, 22e oktober 2021,kl 08:30) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO),världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus ochkontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Delårsrapport för periodenjuli - september 2021.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdadpå https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

 

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Omsättning och resultat för perioden juli – september samt januari - september
Orderingången under perioden juli – september uppgick till 6 923 KSEK. Förperioden januari – september är motsvarande siffra -42 034 (10 916) KSEK. Idenna siffra ingår annullering av order från Nectar Farms, Australien, sommeddelats i april 2021. Exklusive denna annullering uppgick orderingången underperioden januari – september till 29 628 (10 916) KSEK.

Nettoomsättningen uppgick under perioden juli - september till 5 215 (7 464)och rörelseresultatet uppgick till -15 549 (-8 518) KSEK, innebärande ennegativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -15 547 (-8 557) KSEK.För perioden januari – september uppgick nettoomsättningen till 23 943 (27 338)och rörelseresultatet uppgick till -32 081 (-30 759) KSEK, innebärande ennegativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -32 084 (-30 747) KSEK.I rörelseresultatet ingår en avsättning om 5,4 MSEK för eventuella kommande garantioch ombyggnadskostnader som kommunicerats den 7 oktober.

Kassaflöde, januari – september
Rörelsens kassaflöde var -25 294 (-35 442) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till-32 993 (-35 743) KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten avser tillstörsta delen aktiverat arbete för egen räkning i form av produktutveckling.

 

VD:s kommentar

Kära aktieägare,

Under årets tredje kvartal kände vi, liksom många andra branscher, fortsattav effekten av covid-19. Främst i form av problem inom leveranskedjan,osäkerhet på marknaden och byggförseningar hos våra kunder. Dessa systemiskautmaningar har hindrat oss från att uppnå våra mål för i år. Dennordamerikanska cannabisindustrin, som för närvarande representerar en ganskastor del av vår försäljningspipeline, har påverkats av förseningar när detgäller licensiering och tillstånd samt av ökade byggkostnader. Osäkerheten somför närvarande råder på cannabismarknaden stärker det strategiska beslut som vii början av året fattade om att allokera en större andel av våra resurser motlivsmedelsodlare och växthusinstallationer. De segmenten har vanligtvis enlängre säljcykel men kommer att ge ett mer stabilt flöde och störreförsäljningsvolymer.

Som tidigare meddelats har Heliospectra under årets tredje kvartalidentifierat en defekt säkring i begränsade produktionsserier avMITRA-modellen. Förutom att lösa detta problem har vi även proaktivt arbetattillsammans med kunden för att ersätta berörda armaturer. Felfrekvensen förvåra produkter ligger fortfarande gott och väl inom branschstandard. VarumärketHeliospectra har alltid förknippats med kvalitet och tillförlitlighet. För attundvika problem som dessa i framtiden har problemet identifierats och åtgärder tagits.

En stor andel av våra utvecklingsresurser har i år dedikerats tillutvecklingen av vår biosensorteknologi. Detta för att förverkliga den visionHeliospectras grundare hade 2006 – att utveckla växtbelysning baserad på ett biofeedback-system.De ville använda sensorer för att läsa av plantans hälsa och sedan anpassabelysningen för att optimera tillväxt och kvalitet. Genom att lägga ut störredelen av vår produktutveckling till några välrenommerade konsultföretag iSverige har vi kunnat skynda på utvecklingen och börjar äntligen se attvisionen blir verklighet.

Heliospectras patenterade biosensorteknologi fungerar genom att mätafluorescens (det ljus som avges av en växt som inte används för fotosynteseller omvandlas till värme) från växternas lövverk. Genom att mätafluorescensen kan biosensorn, med hjälp av programvara, tolka signalerna ochberätta för odlaren hur plantorna mår. I kombination med ett styrsystem kansedan justeringar göras för att automatiskt optimera ljusmiljön. Heliospectrautvecklar parallellt två nya moduler för styrsystemet helioCORETM för attkomplettera denna nya biosensorteknologi: Growth Tracking Control och OptimalLight Control. De nya modulera tillåter oss att sälja den nya tekniken som enkomplett lösning tillsammans med våra LED-lampor och styrsystem, eller som enfristående lösning som fungerar med de flesta installationer på marknadenvilket därigenom skapar en ny, stor affärsmöjlighet.

Idag är matsvinn ett stort problem och förekommer i hela livsmedelskedjan -under produktion, bearbetning, distribution, detaljhandel och konsumtion. Ettproblem som inte bara innebär slöseri med värdefulla resurser, så som vatten,mark, energi, arbete och kapital, utan som också ökar utsläppen av växthusgaser.Vilket i sin tur bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Med vårnya sensorteknik kommer odlare att kunna upptäcka stress, snabbt identifieraproblem och noga mäta växternas tillväxt. Resultatet är förbättrad kvalitet, merprecis kontroll över grödorna, minskat avfall samt förbättrad odlingsekonomi.

Lanseringen av den nya biosensorn är starten på en helt ny och spännandefas för Heliospectra som företag. Vi håller nu på att slutföra produktutvecklingenoch med start nästa år kommer vi att påbörja installationstester för att mätadet ekonomiska värdet av vår teknik. Testerna kommer att förse Heliospectra medvärdefull information samtidigt som det hjälper till att tydliggöra värdet ilösningen för odlare.

Heliospectras fokus ligger alltjämt på innovativ teknik och att levereraoperativ spetskompetens till våra odlare, samtidigt som vi gör odling merhållbart och resurseffektivt. Genom att lansera vår biosensorteknik på marknadentar vi nu nästa steg i att förverkliga grundarnas vision samtidigt som virevolutionerar odlingsbranschen och tydliggör vikten av datadriven produktion.

Jag är som alltid mycket tacksam för ert orubbliga stöd och fortsattaengagemang för Heliospectras vision.

AliAhmadian, 
VD

 

För mer information:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO)grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att görakommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag,med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledandeinom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster förväxthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tarHeliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för attautomatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning ochövervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data ochrespons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. Förmer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB somCertified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den meningsom avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våranuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga avbetydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter ochoförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådanaframtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtidaaffärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker ochosäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inombranschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtaross inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så attdessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ettframtidsinriktat uttalande gjorts.
 

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:aoktober 2021 kl.08.30 CEST.