Heliospectra AB (publ) Halvårsrapport 2021

(Göteborg, Sverige, 20e augusti 2021) - Heliospectra AB (publ) (First NorthGrowth Market: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik förväxthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Halvårsrapportför 2021.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdadpå https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

 

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Omsättningoch resultat, januari - juni
Orderingången underperioden april – juni uppgick till -61 492 KSEK. I denna siffra ingårannullering av order från Nectar Farms, Australien, som meddelats i april 2021.Exklusive denna annullering uppgick orderingången under perioden till 10 171 (1717) KSEK. För perioden januari – juni är motsvarande siffra 22 706 (4 181)KSEK.

 

Nettoomsättningen uppgick under perioden april – junitill 8 768 (4 674) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -9 230 (-13 185)KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -9230 (-13 137) KSEK. För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till18 728 (19 874) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -16 532 (-22 242) KSEK,innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -16 537(-22 190) KSEK.

Kassaflöde,januari – juni
Rörelsens kassaflödevar -14 755 (-28 285) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -20 320 (-28 371)KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten avser till största delenaktiverat arbete för egen räkning i form av produktutveckling.

 

VD:s kommentar

Trots att vi i likhet med de flesta globala verksamheter har påverkats avutmaningar till följd av covid-19, såsom problem i leveranskedjan, försenadeinvesteringar och ekonomisk osäkerhet, har vi gjort mätbara framsteg underförsta halvan av året. Om vi isolerar effekten av den annullerade ordern frånNectar Farms är orderingången hittills 443 procent högre än 2020,samtidigt som försäljningen för halvåret har minskat med 6 procent jämförtmed samma period föregående år. Rörelsekostnaden har minskats för att matchavår nuvarande marknadssituation, vilket har gjort att EBITDA förbättrades med27,7 procent jämfört med föregående år. Vi har också tagit ett stort stegi produktionen av vår patenterade biosensorteknik och vi är alltmeroptimistiska över utvecklingen av denna revolutionerande lösning.

Nectar Farms annullerade order var ännu en okontrollerbar effekt avpandemin. Kunden lyckades tyvärr inte få fram tillräcklig finansiering i tid.Även om beskedet var en besvikelse känner vi som organisation oss stolta överatt en så stor kund valde LED-belysning från Heliospectra. Särskilt dåföretaget hade gjort en ingående analys av produkter och konkurrerandelösningar under närmare tre år.

Om vi blickar framåt gläder vi oss att kommersialiseringen av vår biosensorsom baseras på vår patenterade teknik närmar sig. Denna nya lösning kommer intebara att stärka vår position, utan även befästa vårt varumärke som ett teknisktinnovativt företag. Biosensortekniken kommer att revolutionera matproduktion ikontrollerade odlingsmiljöer genom att odlare kan kommunicera med sina grödoroch dynamiskt justera produktionskraven. Tekniken kan exempelvis uppmärksammaodlare på vilken typ av ljus som grödan behöver vid olika stadier avtillväxten. Genom att reagera på grödans behov i ”realtid” kommer odlare attsnabbare kunna odla grödor av högre kvalitet med mycket mindre spill och därmedöka sin vinst väsentligt. Den funktionella valideringen av vår lösning är redanklar och vi ser att det finns ett betydande intresse både kommersiellt samtfrån forskningsvärlden. Vårt fokus nu ligger på att färdigställa produkten ochlansera den i början av nästa år.  

Parallellt satsar vi på attoptimera vårt produktutbud och utöka vår globala närvaro på marknaden. Viarbetar med en heltäckande lösning som kombinerar våra branschledande lampormed vår kontrollplattform och biosensorteknik. Genom att erbjuda en paketeradlösning hoppas vi kunna stödja och möta växande behov hos både våra befintligaoch framtida kunder. Vi har också utökat vår globala närvaro genom att stärkavåra försäljningskanaler. Heliospectra har ingått samarbete med två nyaåterförsäljare. MineARC Systems, en global ledare inom tillverkning ochförsäljning av kontrollerade miljöer, kommer att representera Heliospectrasprodukter och lösningar på den australiska marknaden. Harahara Inc., enlångsiktig leverantör av odlingslösningar, kommer att göra detsamma förmarknaderna inom kontrollerad odling och PFALs i Japan. Under de kommandemånaderna kommer vi att fortsätta att utöka vårt återförsäljarnätverk genomfler samarbeten med lokalt betrodda och kunniga återförsäljare.

Vårt mål är att sätta en ny standard inom hortikulturteknik genom atterbjuda en integrerad lösning som fokuserar på grödor och avkastning. I taktmed att LED-belysning blir norm satsar vi på att differentiera oss och våraprodukter genom praktiska innovationer som bidrar till att definiera framtidensodlingsbelysning och skapa värde åt våra kunder. För att nå de här målen kommervi kontinuerligt att se över vår strategi för att se till att vi har rätt balansmellan våra kommersiella metoder å ena sidan, och vår forskning och utvecklingå den andra.  

Samtidigt som vi fortsatt måste hantera utmaningar i såväl samhället som påmarknaden, bygger vi vidare på våra goda relationer med våra kunder för attförvissa dem om att vi är redo att acceptera och leverera eventuella försenadebeställningar samt få möjlighet att presentera vår nya toppmodernabiosensorlösning.

Tack för ditt fortsatta stöd. Vi ser fram emot att ge dig löpandeinformation om bolagets utveckling under resterande delen av året.

Ali Ahmadian, 
VD

 

För mer information:

Rebecca Nordin, IR-ansvarig | +46(0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiellväxtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunderpå sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligentbelysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrolleradeodlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassadeLED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner,förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående ochtillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventaresultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på NasdaqFirst North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den meningsom avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våranuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga avbetydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter ochoförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådanaframtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtidaaffärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker ochosäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inombranschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtaross inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så attdessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ettframtidsinriktat uttalande gjorts.

Dennainformation lämnades för offentliggörande kl 08.30 CEST, den 20 augusti,2021.