Heliospectra AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2021

(Göteborg, Sverige, 25e februari 2022,kl 08:40) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledandeinom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrolleradeodlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2021.

Fullständig rapport är bifogaddetta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

 

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden oktober– december samt januari - december
Orderingången under perioden oktober -december uppgick till 4 248 (9 440) KSEK. För helåret är motsvarande värde -37786 (20 356) KSEK. I detta värde ingår annullering av order från Nectar Farms, Australiensom tidigare meddelats i april 2021. Exklusive denna annullering uppgickordervärdet under 2021 till 33 876 (20 356) KSEK.

Nettoomsättningenuppgick under perioden oktober - december till 11 278 (11 296) KSEK ochrörelseresultatet uppgick till -27 895 (-9 481) KSEK, innebärande en negativrörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -27 892 (-9 485) KSEK. Förhelåret uppgick nettoomsättningen till 35 221 (38 634) KEK ochrörelseresultatet uppgick till -59 975 (-40 241) KSEK, innebärande en negativrörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -59 976 (-40 233) KSEK.

 

Rörelsens kassaflöde för perioden januari –december var -33 069 (3 260) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -44 734 (1214) KSEK. Likvida medel vid periodens slut var 10 723 KSEK.

 

VD:s kommentar

Kära aktieägare,

Från och med 2022 tog jag överledarrollen på Heliospectra. Som sittande styrelseledamot sedan maj 2021 varjag givetvis strategiskt insatt i Heliospectra men från och med den 1 januarigjorde jag en djupdykning i verksamheten och använde min första månad till attbekanta mig i detalj med organisationen och pågående projekt. Heliospectra harkort sagt ett mycket kompetent och motiverat team men enligt min mening lågmycket fokus på produktutveckling och mindre på kund och marknad. Därför harjag skapat ett helioCARE™-team under ansvar av marknadschefen och tagit försäljning och innovationdirekt under eget ansvar. Prioritet nu för hela organisationen är att få utvåra innovativa lösningar så snart som möjligt till marknaden.

Om vi kommenterar vårtfinansiella resultat kan vi dra slutsatsen att försäljningen inte levde upptill förväntningarna under 2021. Även om vårt säljteam arbetade hårdare ännågonsin för att stärka våra kontakter med odlare, kan vi inte förneka attCovid-pandemin har påverkat företaget avsevärt. Nectar Farms-ordern iAustralien stoppades efter bolagets frivilliga likvidation och den ekonomiskaosäkerheten, främst relaterad till stigande energipriser och störningar i denvärldsomspännande leveranskedjan, har påverkat investeringsnivån avbelysningssystem inom odlingsindustrin negativt. Vi och branschen i helhetbrottas även med brist på komponenter. Detta har resulterat i ökadeproduktionskostnader och förlängda ledtider, vilket påverkar både marginal ochförsäljning negativt.

För att bemöta de lägreförsäljningssiffrorna och en pressad marginal har Heliospectra med start fråntredje kvartalet och framåt arbetat aktivt med att justera och sänka sinarörelsekostnader. Processen att strukturellt sänka våra driftskostnader och produktionskostnadhar lett till att företaget haft betydande engångskostnader under fjärde kvartalet.Detta inkluderar nedskrivningar av komponenter och immateriella tillgångar samtandra kostnader kopplade till förändringar i produktutbudet och bolagetsövergripande strategi till ett värde av totalt 16,7 miljoner kronor.

Som tidigare meddelatsupptäcktes under tredje kvartalet en felaktig säkring i en begränsadproduktionsserie av MITRA-modellen. Alla rapporterade supportfall, vilketrepresenterar hälften av de berörda produkterna, har avslutats. Företaget hardäremot reserverat ytterligare 4 miljoner kronor för att täcka eventuellaytterligare garanti- och ombyggnadskostnader, om de skulle uppstå.

Ny strategisk riktning

2021 avslutades med attföretaget tillkännagav ett strategiskt skifte mot hållbar datadriven odling.Som ett resultat av detta ompositionerar sig företaget från att huvudsakligenvara en leverantör av LED-lampor, riktad mot växthus- och inomhusodlare sombehöver ny belysning, till en systemleverantör inom Smart Farming. Genom attkombinera sensorer, styrbar LED-belysning, vårt ljuskontrollsystem helioCORE™ och expertis från vårt helioCARE™-team, erbjuder Heliospectra en uniklösning för den högteknologiska odlingsindustrin.

Med våra trådlösa belysningslösningarkan vi styra varje enskild armatur i ett växthus eller inomhusanläggning. Kombinerarvi det med våra AI-lösningar ger vårt system betydande energibesparingar förvåra kunder samtidigt som vi bibehåller önskad ljusmängd och kvalitet jämförtmed nuvarande belysningslösningar på marknaden. Våra experter hjälper kunderatt välja rätt ljusspektrum baserat på deras unika situation för att maximera avkastningoch/eller kvalitet på grödan och påskynda inlärningskurvan för de som väljeratt odla med LED-lampor.

Vi går från en produktorienteradtill en kundorienterad organisation genom att sätta kunden i centrum för alltvi gör. Genom att identifiera våra kunders behov, utmaningar och smärtpunkterrelaterade till belysning och energi, bygga smarta lösningar och fokusera påkundupplevelsen kommer Heliospectra att hävda sin position som ledare inom ”SmartLighting”.

Heliospectra låg redan 2014 iframkant av Smart Lighting med den fullt kontrollerbara ELIXIA-plattformen. Sedandess har företaget haft ett starkt och pålitligt varumärke inom AgTech och utbildnings-segmentetdär precision och flexibilitet är avgörande för att ett forskningsprojektlyckas. Senaste åren har behovet av styrning och automatisering även nått denkommersiella växthusindustrin. Drivkrafterna bakom dessa trender är ambitionenom en mer hållbar, effektiv, automatiserad och förutsägbar odling.

Heliospectra arbetarkontinuerligt med ledande universitet och forskare där kunskapsutbytet adderartill vår egen expertis. 2021 gick vi med i två nya forskningsprojekt; Ett nyttpartnerskap etablerades med Carlton College, en privat högskola i NorthfieldMinnesota i USA, som uppgraderar sitt växthus och forskningsanläggning medfokus på kontroll och flexibilitet. Vi startade också ett nyttforskningsprojekt tillsammans med LEDs Make it Resilient, ett belgisktforskningsprojekt som studerar hur ljus påverkar grödans produktion ochmotståndskraft, samt dess effekt på humlor och biokontrollmedel.

Slutföra utvecklingsprojekt

Vårt fokus har alltid varitatt leverera hållbar, innovativ teknik med påtagliga resultat för våra odlare.Som tidigare meddelats kommer 2022 att bli ett övergångsår där vi kommer att avslutauppdateringar av vårt befintliga produkterbjudande, lanserar nya produkter ochintroducerar nya partnerskap för att stärka företagets nya datadrivna ochtrådlösa produkterbjudande. Detta inkluderar en uppdaterad version avföretagets styrsystem helioCORE™, en ny generation av MITRA LED-belysning ochAdelFi, en wifi-anslutning som möjliggör MITRA-integrering med helioCORE™ ochsensorer. Detta kommer att skapa lovande möjligheter för företaget efter pandemin.

Sist men inte minst vill jagnämna vår patenterade Bio-feedback-sensor. I april tilldelades Heliospectra ettforskningsanslag på 1 750 MSEK från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, förfortsatt utveckling av företagets patenterade Bio-feedback-system. Projektethar fortsatt till och med 2021 och planen är att initiera fälttester under2022. Med feedback från fältförsöken och våra kunder kommer vi att finjusterafunktionaliteten och slutföra vår plan för hur vi ska ta denna unika lösningtill marknaden.

Under 2022 ser vi fram emotatt fortsätta vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential genom vår nyastrategiska riktning. Där fokus ligger på hållbar smart datadriven odling,innovation, teknologi och meningsfulla partnerskap kombinerat med vårt djupa engagemangför att leverera operativ framgång till våra odlare.

Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB

 

För mer information:

Rebecca Nordin, Head of IR |+46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information är sådan somHeliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e februari 2022 kl.08.40 CET. 

 

Heliospectra AB (publ)(Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskareoch biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion merintelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter,är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik,ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Isamarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier ochkontrollsystem för att automatisera produktionsplaner,förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående ochtillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventaresultat som odlare behöver. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat påNasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.