Heliospectra AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperiodenför företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 19 november2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 124 procent.Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser ochgarantiåtaganden motsvarande 100 procent, tecknades till motsvarande cirka 91,6procent med stöd av uniträtter och till motsvarande cirka 32,6 procent utanstöd av uniträtter. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.Företrädesemissionen tillför Bolaget därmed cirka 50,6 MSEK, föreemissionskostnader.

Tilldelning av de unitssom tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer somangivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionenoch som offentliggjordes den 3 november 2020. Besked om tilldelning av unitssom tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem somtilldelats units. Betalning sker i enlighet med instruktionerna påavräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägareerhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktiekapitaletuppgår efter nyemissionen till 7 724 546,5 SEK,fördelat på totalt 77 245 465 aktier.

Handel med betaldatecknade units (HELIO BTU) sker på Nasdaq First North fram till dess attBolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkringvecka 50, 2020.

 ”Att vi når en teckning på drygt 124% visar på en högtilltro till Heliospectras erbjudande och ett stort intresse på marknaden för Agtech-bolagoch hållbar odling. Det tillförda kapitalet möjliggör nu att vi kan accelereratillväxten genom att satsa på produktutveckling av både vårt styrprogramhelioCORE™ samt vår nya MITRA-plattform och möjliggör samtidigt en expansion motEuropa. Jag vill rikta ett storttack till befintliga aktieägare för förtroendet vi har fått. Det är fantastisktatt se det fortsatt stora intresset och stödet för Heliospectra,” säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.  

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiellrådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Heliospectra i sambandmed företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AliAhmadian, CEO of Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Denna information

Informationenlämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24november 2020, kl. 08:55.

 

Om Heliospectra AB (publ)

Heliospectra ärvärldsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem ochrelaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionenatt göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerarHeliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons ochartificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitligaaffärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerarsig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter attkonsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högtnäringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längrehållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flerainternationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besökhttps://www.heliospectra.com.

Redeye ärHeliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North - www.redeye.seCertifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

 

Viktig information

Informationen idetta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande attförvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapperi Heliospectra. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtasför att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner änSverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Heliospectra kommerendast att ske genom det prospekt som Heliospectra offentliggjorde den 3november 2020.

Informationen idetta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada ellernågon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål förlegala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svenskrätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämpligvärdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Heliospectrahar registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer attregistreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat ellerannan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sättöverföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med etttillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av,registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningeni relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiskaekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier ellerandra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andramedlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endastlämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129(”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementeratProspektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endastlämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varjerelevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte harimplementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudandeendast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationellalagstiftningen.

Denna kommunikationdistribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i)professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andrapersoner som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas avArtikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agerapå eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investeringeller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig förRelevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer.Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådanspridning är tillåten.

Dettapressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglarBolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativutveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”,”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer ellerförutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte ärgrundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktadinformation är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker ochosäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser ochomständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseendeframtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma attväsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.