Heliospectra ABs företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket

Heliospectra AB genomförde, med stöd i bemyndigandet från extra bolagsstämman den 12 mars 2019, i april 2019 en riktad företrädesemission om högst 11703 858 aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie eller maximalt 52,7 miljoner kronor före emisionskostnader.