Heliospectra byter ut lampor på grund av felaktig säkring

Heliospectra byter ut lampor av modellen MITRA efter attdet uppkommit fel i säkringen som kan härledas till fel på komponentnivå. Feletkan härledas till begränsade produktionsserier och företaget har redan nuersatt en fjärdedel av de lampor som producerats. Heliospectra har dock valtatt i kommande kvartalsrapport avsätta ytterligare 5,4 MSEK för att täcka eventuellagaranti- och ombyggnadskostnader.      

Under sommaren har Heliospectra erhållit ett antalreklamationer från kunder främst i Nordamerika och efter en undersökning har felethärletts till en felaktig säkring som installerats i begränsadeproduktionsserier. Att byta ut produkterna görs då företaget vill garantera enhög kvalitet på produkterna och undvika framtida eventuella produktionsstoppför kunder.

Heliospectra har gjort en intern utredning av detinträffade och vidtagit åtgärder. Redan nu har företaget ersatt en fjärdedel avde lampor som berörs. Ett garantiåtagande har dock tagits från Heliospectrassida för att täcka för den totala produktionsserien. Det innebär en avsättningi kommande bokslut på ytterligare 5,4 miljoner kronor för att täcka eventuellatillkommande garanti- och ombyggnadskostnader.

Företaget vill tydliggöra att det inte medför någon säkerhetsriskför odlare som fortsätter att använda fungerande produkter. I värsta fall lederden felaktiga säkringen till att produkten helt eller delvis stängs av.  

– Vi beklagar och ser allvarligt på det inträffade. Heliospectra står för svenskkvalitet och har utarbetat en rad kvalitetstester för att fånga upp eventuellaproduktionsfel. Vi har identifierat felet och vidtagit åtgärder för att motverkaatt det sker igen, säger Hanna Rüdel, Vice President of Technical Services.

För mer information:

Rebecca Nordin, IR-ansvarig | +46(0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY och Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e oktober 2021 kl.17.35 CEST.