Heliospectra genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 13,1 MSEK

(Göteborg, Sverige, 25efebruari 2022, kl 09:00)

Styrelsenför Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stödav bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om riktadenyemissioner av aktier om sammanlagt cirka 13,1 MSEK (de ”Riktade Nyemissionerna”) till tre av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, ADMAFörvaltnings AB och Corespring New Technology AB (”Huvudägarna”).Teckningskursen uppgår till ca 1,53 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående fordringar om sammanlagt cirka 13,1 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.

Bakgrund och motiv för de Riktade Nyemissionerna

Huvudägarna har, i enlighet med vad som kommunicerats via pressmeddelande den 25 januari 2022, lämnat tre kortfristiga lån till Bolaget om sammanlagt 17 025 000 SEK (”Lånen”).

I villkoren för Lånen har framgått att Huvudägarna har haften möjlighet, men ingen skyldighet, att kvitta sina fordringar för det fall Bolaget genomför en kapitalanskaffning. Huvudägarna har också i samband med attLånen lämnades lämnat sedvanligt utformade kapitaltäckningsgarantier tilltryggande av Bolagets finansiella ställning.

Bolaget ser för närvarande över olika alternativ för en kapitalanskaffning till tryggande av Bolagets nya långsiktiga mål och strategi. I syfte att skapa maximal tidsmässig flexibilitet och på sätt ökaförutsättningarna för en lyckad kapitalanskaffning på för Bolaget bästa möjliga villkor, har styrelsen idag beslutat att genomföra de Riktade Nyemissionerna.

Den sammanlagda emissionslikviden i de Riktade Nyemissionerna uppgår till 13 160 000 SEK. Differensen gentemot Lånens ursprungligabelopp är en följd av att delar av Lånen avskrivits i enlighet med villkoren ide aktuella kapitaltäckningsgarantierna.

- Heliospectra befinner sig i en spännande förändringsfas och denna lösning med huvudägarna ger Bolaget en starkt förbättrad balansräkning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Med den nya strategin tar vi ett tydligt kliv mot trådlös, datadriven och hållbar odling där vi sätter kundens behov och resultat i fokus. I och med det lanserar vi under 2022 ett flertal nya produkter på marknaden samtidigt som vi stärker vårt tjänsteutbud, säger Bonny Heeren vd Heliospectra.

Villkor för de Riktade Nyemissionerna

Styrelsen för Heliospectra har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, om de Riktade Nyemissionerna. Genom de Riktade Nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 8 578 878 aktier samt aktiekapitalet att öka med 857 887,80 SEK. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående delar av Lånen, se nedan för exakt angivande av emissionslikviderna för respektive Huvudägare.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 1,534 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 12,4 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 24 februari 2022 samt en premie om cirka 25 procent jämfört med aktiens volymvägda snittkurs under de 30 senaste handelsdagarna. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och respektive Huvudägare. Sammantaget har Bolagets styrelse bedömt att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på bästa möjliga villkor anskaffa kapital i syfte att stärka Bolagetsfinansiella ställning genom att minska Bolagets skuldsättning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket under rådande omständigheter har varit avsynnerlig vikt för Bolagets ledning. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och samtligaaktieägares intresse att genomföra nyemissionerna med avvikelse frånaktieägarnas företrädesrätt.

Emissionslikviderna i de Riktade Nyemissionerna är fördelade enligt följande:

Efter de Riktade Nyemissionerna är Lånen fullt reglerade. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 10procent i förhållande till nuvarande antalet aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR |+46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

Andreas Gunnarsson, Styrelseordförande | +46 (0) 010 470 70 60 | andreas.gunnarsson@granitor.se

www.heliospectra.com

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl.09.00 CET.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer medvisionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. Förmer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90.