Heliospectra och forskningsgruppen LEDs Make it Resilient startar nytt projekt inom belysning och biokontrollagenter

Göteborg4 november 2021 kl. 14.10.

 

HeliospectraAB, världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus ochkontrollerade odlingsmiljöer och stolt medlem av forskningsgruppen LEDs Make it Resilient, startar ett nyttprojekt för att studera hur ljuskvalitet påverkar grödorstillväxt och motståndskraft med avseende på interaktionen med humlor ochbiokontrollagenter. Heliospectra är belysningspartner och branschexpert, och levererar denhelt kontrollerbara LED-belysningslösningen ELIXIA och tillhörande expertistill projektet.  

 

LEDsMake it Resilient är ett fyraårigt doktorandprogram som leds aven tvärvetenskaplig grupp vid Wageningen University bestående av tredoktorander. Bakom programmet står ett projektkonsortium som utöver WageningenUniversity även består av ett antal branschföretag: Heliospectra AB, BiobestN.V., Enza Seeds, Florensis B.V., Schoneveld Breeding B.V. och WestlandsePlantenkwekerij. Alla företag har lång erfarenhet och expertis inom såvälhortikultur som deras respektive expertområden.

Det nya projektet leds avdoktoranden Davy Meijer vid institutionen för entomologi vidWageningen University & Research. Projektet startade imitten av oktober och är inriktat på effekterna av långrött ljus på grödor ochdess interaktion med humlor och biokontrollagenter såsom rovkvalster.Forskningen kommer att bedrivas i växthusmiljö i Radix vid universitetet i Wageningenoch på Biobests Greenlab i Belgien.   

– Det finns många fördelarför produktionen och kvaliteten på grödorna med att ändra ljusetsspektrumsammansättning. Samtidigt påverkar förändringar av ljuskvaliteteninteraktionen mellan grödor och insekter, ett område som hittills inte haruppmärksammats särskilt mycket. Nyttiga insekter som pollinatörer och naturligafiender är viktiga för en hållbar och ekologisk odling. Därför är det viktigtatt förstå hur LED-belysning påverkar deras beteende och interaktion medgrödorna. Resultatet av vår forskning kommer därför att få konsekvenser för denbredare användningen av LED-belysning och en hållbar växthusodling, säger DavyMeijer, doktorand vid institutionen för entomologi vid Wageningen University& Research.

Mot bakgrund av attväxthusindustrin står för cirka 10 procent av naturgasförbrukningen iNederländerna och att högtrycksnatriumlampor är en stor förbrukare, studerarLEDs Make it Resilient-projektet de nya och spännande möjligheter somLED-belysning medför. Utöver att minska industrins totala energiförbrukningstuderar projektet LED-teknikens förmåga att odla fram mermotståndskraftiga växter och hur ljuskvalitet och temperatur påverkarproduktionen samt den övergripande kvaliteten på grödorna. Projektet har ocksåsom mål att förbättra hållbar skadedjursbekämpning genom att göra grödorna mermotståndskraftiga mot skadedjur från olika källor, samtidigt som man tittar påbiologisk bekämpning av olika skadedjur, grödors tillväxt och underliggandegrödfysiologi.

– Den främsta frågan förforskningsprojektet – hur LED-belysning kan användas för att få grödor som ärmotståndskraftiga mot biotisk stress – är mycket viktig eftersom den belyserett stort problem i dagens odlingssamhälle. Programmet är också unikt, eftersomdet är ett komplext forskningsområde som inte har studerats ordentligt. Detfinns många forskningsfrågor att besvara, och den här tvärvetenskapliga gruppenforskare och branschpartners är väl rustad för att göra det. Biologiska bekämpningsmedel, ellergynnsamma medel, är naturliga fiender eller konkurrenter till skadedjur.Det känns därför spännande att kunna använda den här informationen för atthjälpa odlarna med strategier som optimerar produktionen, säger DanielBånkestad, forskningschef vid Heliospectra.

Inför forskningsprojektet har Heliospectra levereratLED-belysningslösningen ELIXIA. ELIXIA har designats och byggts utifrån kompetenssom baseras på över 15 års forskning och erfarenhet. Den helt kontrollerbaraELIXIA-lösningen har upp till fyra våglängder som individuellt går att justera.Lösningen är helt kompatibel med helioCORETM, Heliospectras automatiseradeljuskontrollsystem för växthus och odlingsmiljöer. Genom systemet kan forskareautomatisera hela odlingscykler, samt optimera kvalitet, tillväxt ochavkastning, vilket geren jämn produktion av grödor av hög kvalitet hela året.

Mer information om projektet finns på projektetshemsida på ResearchGate eller i de redanpublicerade artiklarna LEDs Make It Resilient:Effects on Plant Growth and Defense som publicerades i Trends in Plant Science nr 27, december 2020, samt Effects Of Low And High Red To Far-Red Light Ratio OnTamato Plant Morphology And Performance Of Four Arthropod Herbivores, som publiceras i Scientia Horticulturae, volym 292, januari 2022 och nufinns att läsa online.

För mer information om hur Heliospectra har hjälptforskare över hela världen besök vår hemsida https://led.heliospectra.com/research.