Heliospectra (publ) publicerar Delårsrapport Jan-Sep 2020

GÖTEBORG, Sverige, 27 oktober2020) – Heliospectra AB(publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samtNorth American ADR OTCQB:HLSPY), världsledande inom intelligentbelysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idagsin delårsrapport för januari-september 2020.
 

Fullständig rapport är bifogaddetta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN:

OMSÄTTNING OCH RESULTATJANUARI–SEPTEMBER

Nettoomsättningen uppgick till 27 338(22 746) KSEK vilket innebär en ökning med 20% jämfört med föregående år. Avperiodens försäljning utgjorde produktgruppen MITRA 44%. Rörelseresultatetuppgick till -30 757 (-33 043) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal(neg). Resultat efter skatt var -30 747 (-33 164) KSEK.

 

KASSAFLÖDE JANUARI–SEPTEMBER

Rörelsens kassaflöde var -35 442 (5594) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -35 743 (2 698) KSEK. Förgående årinkluderar en nyemission som uppgick till 49 280 KSEK.

 

VD:s KOMMENTAR

Denglobala pandemin fortsätter att påverka världen, både socialt och ekonomiskt. Idessa oroliga tider har våra kunder tvekat inför större investeringar, så sedani våras har vi arbetat med att omforma och anpassa storleken på vårorganisation.

 

Vihar tagit betydande strategiska steg för att få ökad kontroll och kunnautveckla verksamheten. För det första har vi säkrat en företrädesemission föratt underlätta utvecklingen av nästa generations teknik ochmarknadspenetrering. För det andra fokuserar vi ännu tydligare på våraviktigaste marknader. För det tredje är vi på banan igen och försäljningen är ifull gång. Sammantaget har vi idag en mycket bättre position som har stärktsytterligare tack vare ett ökat intresse från potentiella kunder.  

 

Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget 50,6 miljoner kronor föreemissionskostnader i form av de aktier som ingår i teckningsoptionerna (units).Om alla teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 32,7 miljonerkronor före emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas enligtnedan:

 

·       Cirka 40 procent för utveckling avhelioCORE™, biosensorer och befintliga produkter. Vi utvecklar nästagenerations teknik för att tillvarata ljus och kontrollera grödor för enhållbar och digitalt styrd odling.

 

·       Cirka 35 procent för strategisk expansion iEuropa. Efter att ha börjat etablerat oss i USA och Kanada, är det nu dags attaktivt utforska EU-marknaden. Vårt mål är att minst 30 procent av intäkternaska komma från europeiska kunder inom tre år. För att kunna göra det måste viskapa ett starkt partnernätverk, placera ut personal och ta fram rätterbjudande.

 

·       Cirka 25 procent ska användas för att stärkabolagets finansiella ställning.

 

Syftet med företrädesemissionen är till viss del att mildra effekterna avcovid-19 på verksamheten, men det huvudsakliga syftet är att anskaffa kapitalför att kunna växa snabbt under de närmaste åren. Research and Markets räknarmed en stabil genomsnittlig årlig tillväxt på 20,2 procent fram till 2027 förden globala odlingsbelysningsmarknaden. Heliospectra räknar med att ta del avden tillväxten. Så trots utmaningarna till följd av pandemin ser vi fram emotatt skörda frukterna av våra innovationer från de senaste fjorton åren.

 

I takt med att vi tar oss in på strategiska marknader omprövar vikontinuerligt vår befintliga marknadsstrategi. Trots en stark position på dennordamerikanska cannabismarknaden, ökar vi nu vårt fokus ytterligare motmatproducenter och grönsaksodling. Detta i syfte att stärka vår position i detsegment vi anser har störst potential.

 

Pandemin innebär fortsatt kraftiga störningar för den globala ekonomin ochvårt försäljningsresultat har påverkats på motsvarande sätt jämfört medtidigare perioder. Tack vare vår stora satsning på marknadsföring ochförsäljning under andra kvartalet har vi skapat starka kundrelationer som vifortsätter att kultivera. Men viktigast av allt är att våra säljare är tillbakaoch kan träffa potentiella och befintliga kunder på ett säkert och ansvarsfulltsätt.

 

Vi driver också aktivt pågående projekt såsom Nectar Farms. Uppbackat avstarka investerare fortsätter projektet framåt, dock är byggstartsdatumberoende av nedstängningarna i Victoria. Till dess står vi i ständig kontaktmed teamet för att se till att vi erbjuder det stöd de behöver.

 

Sammanfattningsvis är vi stolta över den grund vihar lagt under de senaste nio månaderna så att vi nu har möjlighet att avslutaåret starkt. Med den extra finansieringen och kraftigt fokus på vår strategifortsätter vi att stärka vår organisation, våra nätverk och vårt produktutbudför att utveckla verksamheten.

Ali Ahmadian, VD

 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD förHeliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

 

Om Heliospectra
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledandeinom intelligent belysningsteknik, ljusstyrnings system och relaterade tjänsterför växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiellväxtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectraanpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiellintelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser ochskörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpaodlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent ökaavkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigtvärde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och somhar en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information,besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat påNasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8121 57690.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den meningsom avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våranuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga avbetydande affärs relaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter ochoförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådanaframtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtidaaffärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker ochosäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inombranschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtaross inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så attdessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ettframtidsinriktat uttalande gjorts.

 

Denna informationlämnades för offentliggörande kl 08.00CEST, den 27 oktober, 2020.