Heliospectra (publ) publicerar Halvårsrapport Jan-Jun 2020

GÖTEBORG, Sverige, 21 augusti 2020) – Heliospectra AB(publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB:HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för januari-juni 2020.
 

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på  www.heliospectra.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 21:e augusti 2020 kl.08,30 CEST. 
 

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORTEN:

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI–JUNI

Nettoomsättningen uppgick till 19 874 (16 744) KSEK vilket innebär en ökning med 19% jämfört med föregående år. Av periodens försäljning utgjorde produktgruppen MITRA 33%. Rörelseresultatet uppgick till -22 242 (-20842) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -22 190 (-20 945) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI–JUNI

Rörelsens kassaflöde var -28 285 (-19 295) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -28 371 (-17 879) KSEK. Av rörelsens kassaflöde utgjorde 29% (-58%) förändring av rörelsekapital.

VD:s KOMMENTAR

När vi nu har lagt det första halvåret av 2020 bakom oss vill jag passa på att tacka hela Heliospectra teamet. De har visat prov på verkligt ledarskap och styrka och varit en viktig resurs i dessa utmanande tider. Jag vill också tacka er, våra aktieägare, för ert orubbliga stöd och tro på våra medarbetare, vår vision och vårt syfte.

Samtidigt som regeringar världen över arbetar hårt för att få kontroll över pandemin och för människors säkerhet arbetar vi oförtrutet vidare. Vår verksamhet har fortsatt i full skala och vi har stärkt våra relationer och erbjudit stöd till våra odlare och kunder på virtuell väg.Det här arbetet har i kombination med en starkare marknadsförings strategi resulterat i betydligt fler leads än tidigare perioder.

På grund av covid-19-krisen och rådande reserestriktioner har många av våra kunders odlingsprojekt, exempelvis NectarFarms, blivit försenade. I början av pandemin noterades dessutom en kraftig ökning av efterfrågan på livsmedel. Det gjorde att odlarna tvingades pausa sina expansionsplaner för att istället fokusera på att få den dagliga driften att löpa på. Dessa motverkande faktorer gjorde att försäljningen under andra kvartalet inte blev som förväntad.

För att kompensera för den lägre försäljningen vidtog vi pro aktiva åtgärder för att mildra effekten på resultatet. Bland dessa kan nämnas omstrukturering av organisationen och ansökan om statliga programstöd, bland annat från Tillväxtverket och ett långfristigt räntefritt lån i Kanada. Vi kommer att se den ackumulerade effekten av dessa åtgärder i Q4 då vi förväntar oss att uppnå en 10%-ig minskning av våra operativa kostnader.

Under den här ovanligt utmanande perioden gav vårt forsknings- och utvecklingsarbete positiva resultat, framför allt förbättrades vår produkt- och tjänsteportfölj. Tack vare lanseringen av vår digitala marknadsföringsstrategi har vi också stärkt vårt varumärke. Vi började med att lansera webbinarie serien By Growers for Growers som genererade en halvmiljon visningar och över 2000 kvalificerade leads (en ökning med 300 procent från föregående period). I steg två gjorde vi om och lanserade en ny webbplats.Nu kan vi bättre lyfta fram fördelarna med våra produkter och tjänster samt kommunicera vår globala räckvidd och vårt mål ”to feed and heal the world”, att föda och läka världen, genom att underlätta kunskapsspridning blandodlare.  Under kvartalet ökade försäljningen med 18 procent jämfört med föregående år. Samtidigt minskade orderingången av ovan nämnda skäl, vilket påverkar branschen som helhet. Vi ser dock positivt på möjligheten tillåterhämtning under de närmaste kvartalen.

Slutligen har vi stärkt vårt samarbete med återförsäljare genom att erbjuda virtuella utbildningar och andra verktyg så att de effektivt kan sälja våra produkter och tjänster runt om i världen. Det kommer att hjälpa oss att generera nya möjligheter och kunder.

Heliospectras mission att omdefiniera naturens potential har aldrig varit mer relevant och aktuell. Även om det råder fortsatt osäkerhet på marknaden är vi övertygade om att vi inom en snar framtid kan leverera utifrån de starka möjligheter som teamet arbetar med, och vi fortsätter att erbjuda exceptionella produkter och tjänster samt bästa möjliga stöd till våra odlare.

Ali Ahmadian, VD

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrnings system och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurs effektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigt värde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market medRedeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 57690.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärs relaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.