Heliospectra upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Heliospectra undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital genom upprättande av kontrollbalansräkning. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma som skall hållas den 8 november för att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK samt överteckningsoption om ca 20 MSEK. Tillsammans har de tre största ägarna i Heliospectra, genom teckningsförbindelser och garantiavtal, på förhand säkerställt företrädesemissionen om ca 91 MSEK, vilket kommer att stärka bolagets balansräkning.