Heliospectra upptar kortfristigt lån om cirka 17 miljoner kronor från tre huvudägare

Göteborg, Sverige,25 januari, 2022

HeliospectraAB (publ), har beslutat att uppta kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000kronor från huvudägarna Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring NewTechnology AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital. Med ett kapitaltillskott omca 17 miljoner kronor, vilket tillförs Heliospectra omgående, säkerställslikviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov bolaget har på kort sikt.

Långivarnaär Heliospectras tre största aktieägare vilka har ingått separata låneavtal medbolaget om följande belopp.


Lånenförfaller till betalning i sin helhet senast den 30 juni 2022.  Lånenlöper med en årlig ränta om 2 procent och en dröjsmålsränta på 8 procentenheteröver referensräntan, i linje med räntelagen (1975:635). Väljer bolaget attgenomföra en nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertiblerinnan återbetalningsdagen har långivarna rätt att kvitta lånet, tillsammans medupplupen ränta, mot nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,förutsatt att så är möjligt enligt tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen bedömer att lånen har upptagits tillmarknadsmässiga villkor.

- Heliospectra är i en spännande förändringsfasmed en ny vd och en ny strategi. Samtidigt förbereder sig bolaget på attlansera ett flertal nya produkter på marknaden under 2022. Detta är en fas därdet krävs att bolaget satsar och vi är tacksamma över att ha starka ägare somtror på bolagets nya vision och är beredda att satsa, säger Andreas Gunnarsson,styrelseordförande i HeliospectraAB (publ).

Förytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR |+46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information lämnadesgenom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 december 2021kl. 13:00 CET.

HeliospectraAB(publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige avväxtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion merintelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder påsju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligentbelysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrolleradeodlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassadeLED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner,förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående ochtillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventaresultat odlare behöver. 

För merinformation, besök https://www.heliospectra.com.

BolagHELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som CertifiedAdviser: 
Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90.  Denna information lämnadesför offentliggörande kl 13:35 CET, den 25 januari, 2022.