Heliospectras vd avgår på egen begäran

Göteborg,Sverige, 22 december 2021, kl: 14:00 - Heliospectras vd Ali Ahmadian har valtatt på egen begäran avgå som vd för Heliospectra AB. Styrelsen har inlett enrekryteringsprocess för att hitta en ersättare. I övergångsperioden kommerBonny Heeren, styrelseledamot i Heliospectra, att verka som tillförordnad vd.

- På mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Ali Ahmadian för hans insatser. Under sina årpå Heliospectra har Ali stabiliserat företaget och gjort goda insatser för attkommersialisera företaget. Han lämnar nu ett välstrukturerat företag med en tydligstrategi och affärsplan, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande Heliospectra.  

Ali Ahmadian tillträddesom vd januari 2017 och har under sin tid som vd framgångsrikt lanseratflertalet produktlösningar samt stärkt företagets varumärke globalt. Ali avgårsom vd den 31 december 2021.

– Det har varit fantastiskt att tillsammans med alla skickliga kollegordriva Heliospectra mot nya framgångar och utveckla företaget till vad det äridag. Heliospectra går nu in i en ny spännande fas. Jag ser detta som ett bratillfälle att lämna över min position och är säker på att Heliospectra har enlysande framtid som en nyckelleverantör för framtida datadrivna odlare ochkommer att fortsätta skapa värde för sina anställda, kunder och aktieägare,säger Ali Ahmadian, vd Heliospectra.

Bonny Heeren har suttit som styrelseledamot i Heliospectra sedan i maj 2021och har sedan tidigare en gedigen erfarenhet av den globala hortikultur- ochväxthusmarknaden. Bonny är lokaliserad i Nederländerna där han under åren byggtupp ett brett nätverk av odlare och leverantörer. För närvarande sitter han sominvesterare i ett antal start-up-bolag inom AgTech och har innan dess innehaftett flertal olika ledande befattningar inom Saint-Gobain-koncernen, senast somdivisionschef för Horticulture. Bonny tillträder som tillförordnad vd den 1januari 2022.

- Den nya strategi som företaget arbetat fram med ökat fokus på datadrivenodling och autonoma växthus, lägger stort fokus på mjukvaruutveckling. I och med de strategiskaförändringarna ser vi framöver behovet av en vd-profil med starkt fokus påteknisk utveckling och erfarenhet från växthusindustrin. Bonny har jobbat motväxthusmarknaden i Nederländerna i många år och har dessutom god insikt iHeliospectra. Vi är säkra på att han kommer att kunna implementera den nyastrategin och stärka företaget under denna övergångsperiod, fortsätter AndreasGunnarsson.

- Hållbarodling och datadrivna lösningar ligger mig varmt om hjärtat och här ser jagHeliospectra som en ledande och inflytelserik spelare på marknaden. Företagetbefinner sig i en otroligt spännande fas och jag ser fram emot att under dennaövergångsfas utveckla Heliospectras position ytterligare i Europa, säger BonnyHeeren, styrelseledamot i Heliospectra.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR| +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information är sådansom Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:adecember 2021 kl.14.00 CET. 

Heliospectra AB (publ) (NasdaqFirst North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare ochbiologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion merintelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter,är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik,ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Isamarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier ochkontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastningoch övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data ochrespons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. Förmer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First NorthGrowth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121576 90.