Information om handel och påkallande av teckningsoptioner av serie 2020/21 i Heliospectra AB

HeliospectraAB (publ) ("Heliospectra " eller "Bolaget") informerar om utställda teckningsoptioner av serie 2020/21 ("Teckningsoptioner").Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget motkontant betalning om 3,1 SEK per aktie under perioden 1 november 2021 till och med 30 november 2021. Sista dagen för handel med Teckningsoptioner är den 25 november2021. Om alla Teckningsoptionerna utnyttjas kan Bolaget maximalt tillföras cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader.

Den sista dagen att handla med Teckningsoptioner är 25 november 2021. Det är möjligt att utnyttja Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget underperioden mellan den 1 november 2021 till och med 30november 2021. Vissa förvaltare behöver dock mer tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för inlösen av Teckningsoptionerna i praktiken kan vara tidigare än datumet ovan. Förvaltaren ska normalt informera dig som ägare av Teckningsoptioner om vad du behöver göra för att teckna aktier med stöd av dina optioner, Bolaget uppmanar dock optionsinnehavare att själva kontakta sin förvaltare för att säkerställa att eventuellt utnyttjande kan ske i tid.

För dig som är direktregistrerad innehavare av Teckningsoptioner, det vill säga inte har ditt innehav hos en förvaltare, så kommer det att finnas en särskild anmälningssedel med instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner tillgänglig på Heliospectras webbplats www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/finansiella-dokument.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Heliospectras webbplats www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/investerarrelationer.

 

Bolaget vill uppmärksamma att teckningskursen är betydligt högre än den nuvarande börskursen och det är viktigt att de som tecknar är medvetna om detta när de överväger ett eventuellt tecknande.

 

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare för de underliggande emissionerna. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För mer information:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

Denna information lämnades genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 november 2021 kl. 08:30 CET.