KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 november 2019 kl. 10.00 i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.