KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205,kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 oktober 2020 kl. 10.00 iHotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Registrering tillstämman börjar kl. 09.30.

Till följd av omständigheterna kopplade till covid-19 ärbolagets ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan attinkräkta på aktieägarnas rättigheter. Som en försiktighetsåtgärdkommer det inte att erbjudas förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Bolagetföljer noggrant spridningen av covid-19 och bolaget utesluter inte attytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det skulle bedömasnödvändigt.

Besök bolagets hemsida www.heliospectra.com för löpande uppdaterad information kring stämman.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltavid stämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB fördaaktieboken per den 21 oktober 2020,

dels  anmäla sitt deltagande per brev underadressen Heliospectra AB (publ) ”Extra bolagsstämma den 27 oktober 2020”, Fiskhamnsgatan2, 414 58 Göteborg eller per elektronisk anmälan via weblänkar som tillhandahållspå bolagets hemsida, www.heliospectra.com, senast den 21 oktober 2020.

Vidanmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummersamt antal biträden.

Aktieägare,som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vidstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos EuroclearSweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 21 oktober 2020.

Aktieägaresom önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulärkan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida,www.heliospectra.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändastill bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skabifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)     Stämman öppnas;

2)     Val av ordförande vid stämman;

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)     Val av en eller flera justeringspersoner;

5)     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)     Godkännande av dagordning;

7)     Beslut om antagande av ny bolagsordning;

8)     Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units);

9)     Beslut om justeringsbemyndigande;

10) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokatEric Ehrencrona utses till stämmans ordförande.

7.Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämmanantar ny bolagsordning med följande justeringar:

§ 4 Aktiekapital

Tidigare lydelse: ”Aktiekapitaletska utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.”

Ny lydelse: ”Aktiekapitaletska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.”

§ 5 Antalet aktier

Tidigare lydelse: ”Antaletaktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.”

Ny lydelse: ”Antalet aktierska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”

För beslut enligt ovan krävsbiträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna somde vid stämman företrädda aktierna.

8. Beslut om nyemissionav aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomnyemission maximalt ge ut högst
21 066 945 aktier och högst 21 066 945 teckningsoptioner avserie 2020/21 i Bolaget.

Vid full teckning av de nya aktierna kommeraktiekapitalet att öka med 2 106 694,50 kronor och vid full teckning av denya teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att kunna öka med ytterligare1 053 347,20 kronor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkommade som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare iden av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en (1)befintlig aktie erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar tillteckning av tre (3) s.k. units bestående av en (1) aktie och en (1)teckningsoption av serie 2020/21.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska varaden 3 november 2020.

Handel med uniträtter beräknas komma att ske från ochmed den 5 november 2020 till och med den 17 november 2020.

Varje unit emitteras till en kurs om 2,40 kronor, varavteckningskursen för varje aktie är 2,40 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utanvederlag.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier iBolaget under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 30november 2021.

Två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 ger rättatt teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 3,10 kronor peraktie.

Teckning och betalning av unit ska ske genom teckning påsärskild teckningslista under tiden från och med den 5 november 2020 till ochmed den 19 november 2020. Teckning av unit utan stöd av uniträtter ska ske påteckningslista under ovan angiven teckningstid. Betalning av unit utan stöd avuniträtt ska göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållitbesked om teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller i övrigt justeratecknings- och betalningstiden. En förutsättning för nu angiven teckningsperiodär att aktuellt prospekt har kunnat publiceras inom föreskriven tid.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår avsärskilda villkor vilka kommer att publiceras i enlighet med vad som angesunder rubriken ”Övrigt” nedan.

För det fall att inte samtliga units tecknats med stödav uniträtter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp,besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fallska units i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd avuniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, prorata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat förteckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna unitutan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse,samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseendeteckning av units.

Ny aktie medför rätt till vinstutdelning första gångenpå den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det attnyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktiebokenhos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt attvidta sådana smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs förregistrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet är villkorat av att stämman beslutarom antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag under punkt7 i dagordningen.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare somföreträder mer än hälften av de avgivna rösterna.

9. Beslut om justeringsbemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen i övrigtförordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattadebeslut som kan visa sig nödvändiga för eventuell registrering av stämmans besluthos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Perkallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 56 178 520.Det totala antalet röster uppgår till 56 178 520. Bolaget innehar ingaegna aktier.

Upplysningar

Aktieägarnahar rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, omnågon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentligskada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka påbedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Fullständigavillkor för aktuellt emissionsbeslut kommer att hållas tillgängliga på bolagetshemsida (www.heliospectra.com)senast tre veckor före bolagsstämman. Underlaget skickas även till deaktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. 

Behandling av personuppgifter

Förinformation om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Göteborgi september 2020

HeliospectraAB (publ)

Styrelsen