KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL) DEN 27 OKTOBER 2020

Vid Heliospectra AB (publ):s extra bolagsstämmaden 27 oktober 2020 fattade stämman beslut i enlighet med styrelsens förslag omantagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units). Nedan återfinns en sammanfattning av besluten, vilka fattades enhälligt.

Beslut omantagande av ny bolagsordning

Stämman godkände styrelsens förslag till ny bolagsordning innefattande att gränserna för bolagets aktiekapital och antaletaktier justerades i enlighet med nedan.  

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000och högst 200 000 000.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Stämman beslutade att bolaget genomnyemission ska maximalt ge ut högst 21 066 945 aktier och högst 21 066 945 teckningsoptioner av serie 2020/21 i bolaget.

Vid full teckning av de nya aktierna kommer aktiekapitalet att öka med 2 106 694,50 kronor och vid full teckning av de nyateckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att kunna öka med ytterligare 1 053347,20 kronor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätttillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en(1) befintlig aktie erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigartill teckning av tre (3) s.k. units bestående av en (1) aktie och en (1)teckningsoption av serie 2020/21.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 3 november 2020.

.

 

Förmer information, vänligen kontakta:
Ali Ahmadian, vd
+46 (0)72 203 6344
ir@heliospectra.com

Om Heliospectra
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledandeinom intelligent belysningsteknik, ljusstyrnings system och relaterade tjänsterför växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiellväxtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectraanpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiellintelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser ochskörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpaodlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent ökaavkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigtvärde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och somhar en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information,besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat påNasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8121 57690.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den meningsom avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våranuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga avbetydande affärs relaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter ochoförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådanaframtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtidaaffärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker ochosäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inombranschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtaross inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så attdessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ettframtidsinriktat uttalande gjorts.

 

Denna informationlämnades för offentliggörande kl 10.30CEST, den 27 oktober, 2020.