Ljus framtid för matproduktion

University ofIllinois RIPE-projekt använder Heliospectras belysning för att utvecklamotståndskraftiga grödor för en hållbar matproduktion världen över.

(Göteborg, 10 november 2020 klockan14:45) – Heliospectra AB, världsledande inom intelligent belysningsteknik förväxthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har valts som leverantör avLED-belysning till ett inspirerande internationelltlivsmedelsforskningsprojekt, Realizing Increased Photosynthetic Efficiency(RIPE), med syfte att främja en hållbar matproduktion. Projektet leds av Dr.Steve Long och Dr. Don Ort vid University of Illinois.

– Med dagens teknik för automatiseradoch repeterbar fenotypning (metoder för att bestämma mätbara egenskaper hosväxter) i en toppmodernkontrollerad miljö kan vi utveckla vår forskning och införa nya protokoll.Viktigast av allt, vi kan leverera nya kraftfulla och motståndskraftigamatgrödor för att säkra lokal och världsomspännande livsmedelsförsörjning,säger Dr. Steve Long, chef för RIPE och innehavare av Ikenberry Endowedsprofessur i växtvetenskap och växtbiologi.

Teknik för ökadavkastning


Illinois universitets RIPE anläggning. Fotograf Brett Feddersen

Universitetets gemensammaforskningscampus består av ledande forskare inom växtvetenskap, branschledareoch teknikföretag inom digitalt jordbruk. RIPE är en modern anläggning förfenotypning med ett nyttväxthus på 800 kvadratmeter (drygt 9 000 kvadratfot). Syftet är att bedriva forskning kringhållbara metoder för att öka grödors avkastning. Projektet har fåttfinansiering från Bill & Melinda Gates Foundation, The Foundation for Food and Agricultural Researchoch brittiska regeringens avdelning för internationell utveckling, och ingår ien växande grupp av jordbruksteknikprojekt vid universitetets forskningsenhet.Anläggningen förväntas öppna och vara fullt operationell i slutet av året. 

Belysning hjälpertill att föda världen

RIPE:s forskning är inriktadpå kassava, ögonbönor, majs, sojabönor och ris i syfte att förbättrafotosyntesen, den naturliga processen alla växter använder för att omvandlaljusenergi och koldioxid till energi, för att därigenom öka avkastningen. Måletär att få fram nya motståndskraftiga jordbruksgrödor för småbrukare ilåginkomstländer. Det i sig säkerställer deras försörjning så att de kan lyftasina familjer ur fattigdom och bidrar samtidigt till ett hållbart globaltlivsmedelssystem.

– Redan från början har Heliospectrahaft som mål att vara med och driva växtforskningen genom strategiskasamarbeten. RIPE:s uppdrag går hand i hand med vår vision att föda och läkavärlden. Kompletterande växthusbelysning och robusta, avanceradeljuskontrollsystem kan optimera fotosyntes och avkastning och säkerställakonsekventa resultat som går att upprepa. Under de närmaste tio åren väntasvärldens befolkning nå 8,5 miljarder. Digitalt jordbruk och framsteg inomforskningen gynnar alla i form av ökad potential för modernväxtproduktion, säger Ali Ahmadian, vd, Heliospectra.

Framtidssäkrad globallivsmedelsförsörjning

RIPE:s högteknologiska växthus harbyggts av Fox/Atkins Development i samarbete med T. Davis Electric. Belysningenär ELIXIA, Heliospectras LED-lösning medjusterbart ljusspektrum, i kombination med ljuskontrollsystemet helioCORE™. Heliospectras teknik har designatsför alla faser av växtodling och växtproduktion. Den möjliggör flexiblaautomatiserade belysningsstrategier med justerbara ljusvåglängder ochvarierande ljusintensitet.

Med HelioCOREs sensorer och dynamiskabelysningsjusteringar får grödorna i RIPE-projektet exakt rätt mängd ljus. Medschemaläggningsmodulen kan forskarna förlänga eller utvidga fotoperioder ochkvantifiera effekterna av ljusvåglängder och intensiteten på fotosyntes ochväxternas utveckling. Forskarna kommer att kunna mäta hur växterna reagerar påextremt eller säsongsbetonat ljus och till och med replikera ljusförhållanden iolika geografiska regioner, från Mellanöstern, till Skandinavien och olika delstateri USA.

Experter räknar med att vi år 2050måste ha ökat livsmedelsproduktionen med hela 70 procent för att kunna mätta världensbefolkning. Heliospectra erbjuder odlare avancerad LED-belysningsteknik ochomdefinierar potentialen i naturen med målet att föda och läka världen, ”tofeed and heal the world”. För mer information, besök www.heliospectra.com.

För merinformation:

Heliospectra AB,Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg
Telefon 031 40 67 10info@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

HeliospectraAB grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen attgöra kommersiell växtproduktion mer intelligent ochresurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectravärldsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem ochtjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare,tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för attautomatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning ochövervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data ochrespons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För merinformation, besök https://www.heliospectra.com.