Ny strategisk riktning för Heliospectra – fokus på hållbar datadriven odling på europeiska växthusmarknaden

Göteborg, Sverige, 22 december 2021,kl: 13:40 – Under 2022 planerar Heliospectra att lansera en rad datadrivnautvecklingsprojekt, inklusive en unik patenterad biosensor som bygger på fleraårs forskning och praktisk odlingserfarenhet. I och med det har styrelsen isamråd med ledningsgruppen valt att göra ett strategiskt skifte och siktar nu helhjärtatmot hållbar datadriven odling och Smart Farming med sikte på Europasväxthusmarknad.

 

Slutförande ochlansering av datadrivna utvecklingsprojekt

Under 2022 planerar Heliospectra att slutföra och lansera ett flertal utvecklingsprojektför att stärka företagets datadrivna lösningar. Där inkluderas en uppdateradversion av företagets styrsystem helioCORE™, lansering av nästa generations MITRA, Adelfien wifi-uppkopplingsmodul som möjliggör integration av MITRA med styrsystemet helioCORE™ ochsensorer, samt fälttester och lansering av företagets nya unika biosensor.

I och med lanseringarna har nu styrelsen och ledningen valt att göra ettstrategiskt skifte mot datadriven odling och bolaget positioneras om från en ihuvudsak leverantör av LED-armaturer, som främst riktar sig till växthus- ochinomhusodlare som är i behov av ny belysning, till en systemleverantör inomsmart farming där sensorer, mjukvara och belysning kombineras för att levereraen datastyrd lösning till kommersiella odlare.

- Heliospectra är i en spännande fas där vi håller på att avsluta flertaletutvecklingsprojekt knutna till datadrivna lösningar. Med vårt system och lanseringen av vår nya sensorteknik kommerodlare att kunna upptäcka stress, snabbt identifiera problem och noga mätaväxternas tillväxt. Resultatet är större precision och mer kontroll övergrödorna, minskat avfall och förbättrad odlingsekonomi över lag, säger AndreasGunnarsson, styrelseordförande Heliospectra.

.

Sensorer och datadriven odling en del av en växande smart farming-trend
Den snabbt växande trenden att utnyttja olika sensorer inom odling är ingetnytt fenomen och brukar ofta förekomma i samband med begrepp som smart farmingoch precision horticulture. Drivkrafterna är en strävan efter en mer hållbar, automatiserad,uppkopplad, effektiv och förutsägbar odling med mindre svinn och högre kvaliteti skördarna, där odlare litar till större del på data för att planera ochoptimera odlingen. I ljuset av de ökande påfrestningarna frånklimatförändringarna är det helt nödvändigt för att säkralivsmedelsförsörjningen för en växande och alltmer urbaniserad global befolkning.Marknaden värderas idag till ca 7 miljarder USD och väntas öka till 12,8miljarder fram till 2025, motsvarande en årlig tillväxt om 12,7 procent.

- Företagets nya biosensor är unik och stärkerHeliospectras position som en ledare inom kontrollerad odling. Smart farmingmarknaden utvecklas snabbt och odling automatiseras mer och mer. Företagetkommer därför framöver satsa på produktutveckling och kompetens internt för attsäkerställa leveransen av våra nuvarande projekt och bibehålla vår status somett innovativt och drivande företag, fortsätter Andreas Gunnarsson.

Fokus på Europas kommersiella växthusmarknad

Väderförhållandena i Europa i kombination med klimatförändringar har skapatett behov av kontrollerad odling och ett ökat intresse för kommersiellaväxthus. Ekonomier som Nederländerna, Tyskland, Spanien och Frankrike har idagstora arealer med växthusodling och den kommersiella växthusmarknaden ökarstadigt tack vare gynnsamma regleringar i regionen och ett ökat intresse försmarta jordbruk.

Redan tidigare i år uttryckte Heliospectra sina avsikter att expandera påden europeiska marknaden. Rådande pandemi har dock gjort att vissa satsningartvingats att skjutas upp. Under 2022 satsar nu Heliospectra fullt på deneuropeiska marknaden med extra fokus på att bygga upp företagetsåterförsäljarnätverk.

- Smart Farming och datadriven odling har de senaste åren bildat en störreföljarskara efter att fler och fler odlare ser de positiva effekterna det harpå odlingsekonomin. Efter många års utveckling ser vi nu att marknaden börjarbli redo för vår patenterade biosensor och Europa har många marknader somligger i framkanten inom jordbruk. Vi är mycket nära att uppfylla den visionsom våra grundare hade och vi ser med spänning fram emot 2022 och att kunnaerbjuda den unika helhetslösning våra LED lampor, helioCORE™-system samt vår nyabiosensor innebär, avslutar Andreas Gunnarsson.  

Med ett unikt systemerbjudande som vänder sig till en större och snabbtväxande marknad är det en ny och väldigt spännande fas som väntar förHeliospectra.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com
Andreas Gunnarsson, Styrelseordförande | +46 (0) 010 470 70 60 | andreas.gunnarsson@midroc.se

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO)grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att görakommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag,med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligentbelysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrolleradeodlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassadeLED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastningoch övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data ochrespons för att kunna leverera de konsekventa resultat som odlarebehöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First NorthGrowth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.