Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Heliospectras företrädesemission

Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i beslutad företrädesemission (”Företrädesemissionen”) i Heliospectra som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 mars 2019 (”Prospektet”).