Offentliggörandeav Heliospectras prospekt avseende företrädesemission av units

Göteborg, 3 november 2020. Styrelsen iHeliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseendeden nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt förbefintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 25 september 2020.

Prospektet har godkänts och registrerats avFinansinspektionen. Prospektet avseende Heliospectras Företrädesemission kommer att finnastillgängligt på Heliospectras hemsida (www.heliospectra.com),Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se)samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra HamnenCorporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legalrådgivare för Heliospectra i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information,vänligen kontakta:

Ali Ahmadian, VDför Heliospectra

+46 (0)72 2036344

 

Denna information lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 09:45.

Om Heliospectra AB (publ)

Heliospectra ärvärldsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem ochrelaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionenatt göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerarHeliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons ochartificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitligaaffärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerarsig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter attkonsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigtvärde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet,skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationellautmärkelser och erkännanden. För mer information, besök www.heliospectra.com.

Redeye ärHeliospectras Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

 

Viktig information

Dettapressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper iHeliospectra. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andrainvesterare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore,Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande iemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andraåtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Ingateckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapperutgivna av Heliospectra har registrerats eller kommer att registreras enligtUnited States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen inågon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får ingateckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapperutgivna av Heliospectra överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA ellerKanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionenriktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien;(ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dessnuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.