UPPDATERAD KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Kallelsen var ej fullständig i Post och Inrikes Tidningar därav senareläggs årsstämman.Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2019 kl. 10.00 i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.00.