We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Kommuniké från årsstämma i Heliospectra AB (publ)

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 27 juni 2019) -
Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 27 juni 2019 klockan 10.00 hållit årsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

Årsstämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Andreas Gunnarsson, Staffan Hillberg, Anders Ludvigsson, Martin Skoglund och Staffan Gunnarsson samt omvälja Göran Linder och Jens Helgesson som styrelsesuppleanter. Andreas Gunnarsson utsågs till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Mikael Glimstedt har utsetts av Frejs Revisorer AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.

De fullständiga förslagen till beslut återfinns på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

__________________________________________

Göteborg den 27 juni 2019

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
[email protected] | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27:e juni 2019 kl.15.05 CET. 

Filer: